Általános szerződési feltételek

 A Szolgáltató adatai:

 Cég neve: Karneol Apartman Kft

 Székhelye: 5465 Cserkeszölő Beton út 1.

Adószám: 12105717-2-16

 Bankszámlaszám:  10918001-00000105-55220000

 Kibocsájtó cégbíróság:  Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

 Szerződés nyelve: magyar

 Elektronikus elérhetőség: karneolapartmanhaz@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 30 9851302

Általános szabályok Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató Szálláshelyének és szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, pl. utazási irodákkal, utazás közvetítőkkel, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

 2. Szerződő fél A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

 A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak. (együttesen továbbiakban: Felek). Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 3. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség A Vendég szóban, vagy írásban megküldött foglalására, ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A szerződés a Vendég írásban, on-line, e-mailben küldésével leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem tekinthető szerződésnek. A szerződés meghatározott időtartamra szól, és tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére, amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

 4. Lemondási, módosítási feltételek A megrendelt szolgáltatások lemondását, módosítását kizárólag írásban fogadjuk el. A megrendelt foglalás dátumának, létszámának módosítására a szabad kapacitások függvényében van lehetőség, a kötbérmentes lemondási határidőig, mely az érkezés előtti 5. nap, 12 óráig lehetséges. A Vendég a kötbérmentes határidőn belül történő lemondás esetén a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatás 50 %-a illeti meg, érkezést követő 24 órán belüli történő lemondás, vagy No Show (távolmaradása) esetén a foglalás összértékének 100%-árnak megfelelő összegű kötbér illeti meg. Speciális ajánlatok esetén egyedi lemondási feltételek érvényesek, melyeket az adott ajánlat tartalmaz.

 A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a vis maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

5. Árak Az aktuális árak az apartmanház honlapján vannak feltüntetve ( www.karneolapartmanhaz.hu ) A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, átháríthatja Szerződő félre.

 6. Fizetési feltételek A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, az apartmanházból történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatások esetében részszámlát is kiállítani. A Szolgáltató a telefonon, vagy e-mail-ben rendelt szobák esetében, a vendégek érkezéskori teljes előre fizetését írja elő. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően HUF-ban kerül kiállításra. EURO-ban történő fizetés esetén az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank Vendég érkezési napján érvényes hivatalos devizaárfolyamán történik. A Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, bankkártya, továbbá külön szerződés alapján; ajándékutalvány, kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listáját a vendég kérelme alapján a Szolgáltató közöl. A Szolgáltató weboldalán keresztül lefoglalt szolgáltatást lehetőség van az alábbi módokon fizetni: OTP SZÉP Kártya, K&H SZÉP Kártya, MKB SZÉP Kártya szállás alszámlájáról. Bankkártya: Visa, Visa Electron, Mastercard, American Express, Maestro. A bankkártyás fizetésszolgáltatást a K&H Bank Zrt. biztosítja. 7. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei Az egyéni Vendég a apartmant az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check-in), és az utazás napján délelőtt 10:00 óráig (Check-out) veheti igénybe. A Felek ettől eltérően külön is megállapodhatnak. A Vendég az apartmanban tartózkodása során köteles betartani a Szolgáltató Házirendjét. A Vendég hibájából, más vendégek kárára okozott sérülésekért, a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vendég által okozott, a Vendég miatt keletkező károk költségét a Szolgáltató a Vendégre terheli.

 8. Háziállatok Apartmanházunkba háziállat nem vihető be.

 9. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt. A Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető viselkedést tanúsít; A Vendég fertőző betegségben szenved; A Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg, vagy részszámla-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig; Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

10. Elhelyezési garancia Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni. A Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig- egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani azzal, hogy a helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

11. A vendég betegsége, halála Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költség-kompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

12. A Szerződő fél jogai A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a házirend betartásával a megrendelt szoba és a hozzá tartozó szolgáltatások díjmentes igénybe vételére. A vendég az apartmanház egyéb létesítményeinek rendeltetésszerű használatára (grill helyiség, udvar) is jogosult, az ott elhelyezett házirend betartásával. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A vendég panaszát jogosult a Vendégkönyvbe bejegyezni, vagy kérheti Szolgáltatót jegyzőkönyv felvételére. A panasz kivizsgálására Szolgáltató kötelezettséget vállal.

13. A Szerződő fél kötelezettségei A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató apartmanházában. A Vendég az apartmanba gyúlékony eszközt nem vihet be és az épületben, belső helyiségekben nem dohányozhat.

 14. A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. A bekövetkezett kárt a Vendégnek köteles azonnal a Szolgáltatónak bejelenteni és minden szükséges adatot a rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

15. Vis major Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ez által okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 16. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint bíróság az illetékes.